เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

การทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเคมี

สนใจในการทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเคมี

   ผมมีความสนใจในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ผมพยายามหาอ่านตามบอร์ดเกษตรต่างๆ ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรพอสมควร แต่เป็นการยุ่งยากที่จะหาความรู้ตามที่เราต้องการ จึงได้ทำการรวบร่วมการทำการเกษตรที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวผมเองและพี่น้องผู้ที่มีความสนใจในการทำการเกษตร

เรามาเริ่มศึกษาการทำเกษตรกันเลย

  การทำการเกษตรของคุณพี่คนหนึ่งที่ บ่อทอง ชลบุรี คุณพี่ ได้ทำการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับแปลงทดลองของตัวเอง โดยทำการทดลองกับอ้อยที่ปลูกในเดือนมกราคม และต้องเผชิญความแห้งแล้งบวกกับความร้อนของเดือนเมษายน พี่คนนี้มีประสบการณ์การเกษตรมานานและทำไร่อ้อยมา 30กว่าปี วิธีการคือ ร่องก้นหลุมที่ 50กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองที่ได้คือ อ้อยงอกเร็วแตกหน่อดี ใบอ้อยจะใหญ่เหมือนใส่ปุ๋ยคอกแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของอ้อย และที่สำคัญทนต่อความแห้งแล้ง  พันธุ์อ้อยที่ปลูกคือ k9584

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search