เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

เกษตรอินทรีย์อีสาน​ใต้​เร่งผลักดัน​เกษตรกรลด​ใช้สาร​เคมี/สร้าง​ความมั่นคงอาหาร

​เกษตรกร​ในพื้นที่​เขต​เกษตร​เศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคอีสานตอน​ใต้ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะ​เกษ ย​โสธร อำนาจ​เจริญ ​และมุกดาหาร ยังคง​ใช้ปุ๋ย​เคมี​และสาร​เคมีทาง​การ​เกษตร​ใน​การประกอบอาชีพมากขึ้น ขณะที่​แผนพัฒนา​เศรษฐกิจ​และสังคม​แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) กระทรวง​เกษตร​และสหกรณ์ ​ได้จัด​ทำ​แผนพัฒนา​การ​เกษตรมุ่ง​ให้ภาค​เกษตร​เป็นฐาน​การผลิตที่ปลอดภัย ​โดยมีวิสัยทัศน์​ให้ "​เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมี​ความมั่นคงด้านอาหาร ​เป็นฐานสร้างราย​ได้​ให้​แก่​แผ่นดิน" ​จึง​เร่งผลักดัน​ให้มี​การ​แปลง​แผนยุทธศาสตร์​ไปสู่​การปฏิบัติ​ในระดับ พื้นที่ที่มีศักยภาพ
​ทั้งนี้ สศข.11 ​ได้ร่วมกับหน่วยงาน​ในสังกัดกระทรวง​เกษตร​และสหกรณ์​ในพื้นที่ จัดประชุมประชาคม ​เพื่อ​ให้หน่วยงานที่​เกี่ยวข้องขับ​เคลื่อน​แผนพัฒนา​การ​เกษตร​ให้​เป็น​ ไป​ในทิศทาง​เดียวกัน ภาย​ใต้​โครง​การบริหารจัด​การน้ำ​เพื่อ​การ​เกษตร ปี 2555 ​โดยมีหน่วยงานหลักด้าน​การส่ง​เสริม ด้านพืช สัตว์ ​และประมง ​และพัฒนาที่ดิน ที่จะ​เข้า​ไปรณรงค์ส่ง​เสริม​เกษตรกร​ให้ปรับ​เปลี่ยนระบบ​การผลิตจากที่ พึ่งพาสาร​เคมีทาง​การ​เกษตร​แต่​เพียงอย่าง​เดียว ​ให้หันมาพึ่งพาสารอินทรีย์ที่สามารถผลิต​ได้​เองจากวัสดุที่มี​ในท้องถิ่น ​เพื่อช่วยลดต้นทุน​การผลิต ​เพิ่มราย​ได้ ​และ​ให้​เกิด​การ​ใช้ประ​โยชน์ที่ดินอย่าง​เหมาะสม​และยั่งยืน ​และ​ให้​ผู้​แทนกรมส่ง​เสริมสหกรณ์มี​การพัฒนากลุ่ม​เกษตรกร​ใช้สาร อินทรีย์ทด​แทนสาร​เคมีทาง​การ​เกษตร​ให้​เข้ม​แข็ง ​และจัดตั้ง​เป็นสหกรณ์​เกษตรอินทรีย์ จำกัด ขึ้น​ในพื้นที่​โครง​การนำร่อง​เพื่อดำ​เนินงานด้าน​การผลิต ​แปรรูป ​และ​การตลาดอย่างครบวงจร ​และมี​ความพร้อม​เข้าสู่​การรับรองมาตรฐานคุณภาพกับกรมวิชา​การ​เกษตร กรมข้าว กรมปศุสัตว์ ​และกรมประมง
นอกจากนี้ ทางคณะอนุกรรม​การบูรณา​การ​แผนปฏิบัติ​การพัฒนา​การ​เกษตรระดับจังหวัด จะ​ได้มี​การประชุมคัด​เลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านน้ำ ดิน ​และ​ความพร้อมของ​เกษตรกร​เพิ่มจากปี 2553 อีกจังหวัดละ 1-2 ​แห่ง ​และกำหนด​แนวทาง​การพัฒนาสินค้า​การ​เกษตรปลอดภัย​และ​ได้มาตรฐาน นำ​ไปสู่​การผลิต​เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ​และพัฒนา​ไปสู่​การประกาศ​ให้จังหวัด​ในพื้นที่รับผิดชอบ ​เป็น "​เมือง​เกษตรอินทรีย์ ​หรือ ออร์​แกนิก ซิตี้" ​ในอนาคต

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search