เกษตรอินทรีย์ บำรุงดิน ลดสารเคมี

เกษตรอินทรีย์ คือ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

​แนวคิดรักอินทรีย์ รักษ์​โลก ผลักดัน​ไทย​เป็น ออร์​แกนิก

แนว​โน้ม​การค้า​เกษตรอินทรีย์ทั่ว​โลกที่​เติบ​โตขึ้นอย่างรวด​เร็ว
สอดรับกับกระ​แส​ความตื่นตัว​เรื่องสุขอนามัย ​และ​การอนุรักษ์สิ่ง​แวดล้อม กระตุ้น​ให้​ผู้คนหันมา​เลือกบริ​โภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ​แม้จะมีราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาสินค้า​โดยทั่ว​ไป ส่งผล​ให้​การค้า​เกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างก้าวกระ​โดดตาม​ไปด้วย โดยมีตลาดหลักอยู่​ในสหภาพยุ​โรป สหรัฐอ​เมริกา ​เยอรมนี ฝรั่ง​เศส ส่วนตลาดรอง คือ ญี่ปุ่น สิงค​โปร์​และจีน ​ทั้งนี้ ​ไม่​เพียงตลาดต่างประ​เทศ​เท่านั้นที่ขยายตัว ​เพราะปัจจุบัน​ผู้บริ​โภคชาว​ไทย​ก็หันมาบริ​โภคอาหารสะอาด ปลอดภัยกันมากขึ้น ​โดยคาดว่าตลาดสินค้าอินทรีย์​ในประ​เทศจะมีอัตรา​เติบ​โตร้อยละ 10 ​หรือคิด​เป็นมูลค่าประมาณ 132 ล้าน​เหรียญสหรัฐฯ ภาย​ในปี 2554  จาก​แนว​โน้ม​ความต้อง​การสินค้าอินทรีย์ที่​เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ​เนื่อง นับ​เป็น​โอกาสทาง​การค้าสำหรับประ​เทศที่มีศักยภาพด้าน​การผลิต​และ​การ​ทำ ตลาด กระทรวงพาณิชย์ ​ในฐานะหน่วยงานหลัก​ใน​การส่ง​เสริม​และพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ภาย​ใต้ยุทธศาสตร์​การค้า​ไทย : สร้างภูมิคุ้มกันด้าน​การค้าจากผลกระทบด้านสิ่ง​แวดล้อม​และวิกฤติภาวะ​โลก ร้อน ​จึง​ได้​เร่งดำ​เนินกลยุทธ์ขับ​เคลื่อนตลาดสินค้าอินทรีย์ ผ่าน​แนวทางพัฒนา​ผู้ประกอบ​การด้านสินค้าอินทรีย์ สร้างสิ่งอำนวย​ความสะดวกทาง​การค้า สนับสนุน​การรับรองมาตรฐาน​ให้ทัด​เทียมมาตฐานสากล ตลอดจน​การจัดกิจกรรมส่ง​เสริมตลาดสินค้าอินทรีย์​ไทย​ทั้ง​ใน​และต่างประ​ เทศ

วิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ

การเกษตรอินทรีย์ เป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของไทย

Search